Disclaimer

Go to the English version

DISCLAIMER

Definitie
Onder Indisch Museum wordt hier verstaan: de eigenaren van de domeinnamen http://www.indischmuseum.nl, https://indischmuseum.com en http://www.indischmuseum.wordpress.com, de initiatiefnemers en beheerders van de website Indisch Museum.

Website

  • Het Indisch Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de juistheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het Indisch Museum behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
  • Ook is het Indisch Museum niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
  • Het Indisch Museum is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Indisch Museum gelieerd is aan de desbetreffende persoon, groep personen of organisatie, noch dat het Indisch Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
  • Het Indisch Museum evenals betrokken toeleveranciers van de multimediale informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van de informatie via Internet evenals van technische storingen.
  • Het Indisch Museum is niet aansprakelijk voor enige directe-, indirecte- en/of gevolgschade ten gevolge van computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot het gebruik van en het vertrouwen op de multimediale informatie op deze website of enige hieraan gelinkte website.
  • De gebruiker vrijwaart het Indisch Museum en daarvan de betrokkenen, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de multimediale informatie op deze website behoren toe aan het Indisch Museum en de aan haar gelieerde personen, bedrijven of instellingen of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

E-mail
E-mailberichten en eventueel meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien het bericht verkeerd geadresseerd is, dan verzoeken wij u het te vernietigen en ons -indien mogelijk- in kennis te stellen van de foute adressering. Aan dit bericht kunnen geen (financiële) rechten worden ontleend.

https://issuu.com/aldoric/docs/aura_op_den_camp